Monika Mierzejewska

Zaproszenie

do składania ofert cenowych na sprzedaż piwa podczas imprezy plenerowej organizowanej
pn : „Jarmarki Czerwińskie i Dni Kukurydzy”

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Czerwinie , ul. Szkolna 1 ,07-407 Czerwin.

Termin imprezy : 02 września 2018r. w godz. 13.00 -24.00

1. Zakres usługi: Wybrany oferent zobowiązany jest zapewnić:

2. Na dystrybucję produktów, wymienionych w pkt 1 wyłoniony w konkursie Wykonawca otrzyma od Organizatora wyłączność. Ceny sprzedawanych produktów ustala Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko.

3. Organizator nie ma wpływu na funkcjonowanie sklepów zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu imprezy.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora (informacja zostanie przekazana telefonicznie, pisemnie lub e-mailem). W wypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy Organizator wezwie do zawarcia umowy kolejnego Wykonawcę, który zaproponował najkorzystniejszą cenę na wykonanie obsługi.

5. Procedura: Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert.

Kryteria oceny ofert: najkorzystniejsza cena za usługę.

6. Propozycje cenowe na w/w imprezę plenerową należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwinie ,ul. Szkolna 1 , 07-407 Czerwin, w godz. 800-1600 do dnia 25 sierpnia 2018r. Wybrany w ramach niniejszego zapytania wykonawca usługi wpłaci zaoferowaną kwotę organizatorowi do dnia 28 sierpnia 2018r.

7. Oferta musi być złożona Organizatorowi w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z adresem, numerem telefonu Wykonawcy.

8. Wykonawcy przysługuje roszczenie o zwrot wpłaconej kwoty jedynie w przypadku odwołania imprezy.

 

OFERTA

na sprzedaż piwa podczas imprezy plenerowej organizowanej pn: „Jarmarki Czerwińskie i Dni kukurydzy” organizowanej
w dniu 02 września 2018r. przez Gminny Ośrodek Kultury w Czerwinie, ul. Szkolna 1, 07-407 Czerwin

 

nazwa oferenta: __________________________

adres:________________________________

telefon: _______________________________

NIP:_________________________________

REGON: _______________________________

IMIĘ i NAZWISKO – właściciela _______________________________

Za wykonanie usługi proponujemy kwotę:

(kwota brutto, słownie kwota) …………………………………………………………zł.

 

                                                                     Podpis wykonawcy………………………………………

 

 

Do pobrania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty