Zaproszenie

do składania ofert cenowych na sprzedaż piwa podczas imprezy plenerowej organizowanej pn:„V Gala Disco Polo”

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Czerwinie , ul. Szkolna 1 ,07-407 Czerwin.

Termin imprezy : 31 maja 2018r. w godz. 17.00 -24.00

1. Zakres usługi: Wybrany oferent zobowiązany jest zapewnić:

  • ogródek piwny, wyposażony w 10 zestawów (parasol + stoły + ławki łącznie na min: 100 osób) , minimum dwa nalewaki do piwa kuflowego, minimum 5 opróżnianych na bieżąco koszy na śmieci,
  • posprzątanie miejsce ogródka piwnego i w jego obrębie w trakcie i bezpośrednio po imprezie,
  • uzyskania niezbędnych zezwoleń i certyfikatów,
  • zapewnienie oraz zabezpieczenie bezpieczeństwa doprowadzenia energii dla każdego wystawionego stanowiska o odpowiedniej mocy tj. pozwalającej na prawidłowe funkcjonowanie stanowiska, organizator zapewnia źródło energii,
  • zakres obsługi może być poszerzony o usługi inne niż powyżej po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem,

2. Na dystrybucję produktów, wymienionych w pkt 1 wyłoniony w konkursie Wykonawca otrzyma od Organizatora wyłączność. Ceny sprzedawanych produktów ustala Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko.

3. Organizator nie ma wpływu na funkcjonowanie sklepów zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu imprezy.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora (informacja zostanie przekazana telefonicznie, pisemnie lub e-mailem). W wypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy Organizator wezwie do zawarcia umowy kolejnego Wykonawcę, który zaproponował najkorzystniejszą cenę na wykonanie obsługi.

5. Procedura: Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert.

Kryteria oceny ofert: najkorzystniejsza cena za usługę.

6. Propozycje cenowe na w/w imprezę plenerową należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwinie ,ul. Szkolna 1 , 07-407 Czerwin, w godz. 800-1600 do dnia 25 maja 2018r. Wybrany w ramach niniejszego zapytania wykonawca usługi wpłaci zaoferowaną kwotę organizatorowi do dnia 28 maja 2018r.

7. Oferta musi być złożona Organizatorowi w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z adresem, numerem telefonu Wykonawcy

8. Wykonawcy przysługuje roszczenie o zwrot wpłaconej kwoty jedynie w przypadku odwołania imprezy.

 

 

OFERTA

na sprzedaż piwa podczas imprezy plenerowej organizowanej pn:„V Gala Disco Polo”w dniu 31 maja 2018r. organizowanej przez

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

 

nazwa oferenta: __________________________

adres:_________________________________

telefon: ________________________________

NIP:__________________________________

REGON: _______________________________

IMIĘ i NAZWISKO – właściciela _______________________________

Za wykonanie usługi proponujemy kwotę:

(kwota brutto, słownie kwota) …………………………………………………………. zł.

Podpis wykonawcy…………………………………………..

DO POBRANIA: OFERTA  i   Wniosek o wynajem powierzchni handlowej